Welcome to the Taguig City Hall
Online Appointment System

(Maligayang Pagbisita sa Online Appointment System ng Lokal na Pamahalaan ng Taguig)

As part of our duty to make health, safety, and good governance of utmost priority in the City of Taguig, this system was developed to ensure continuous delivery of government services while taking precautionary measures to prevent the spread of infectious diseases such as COVID-19. (Bilang bahagi ng ating tungkulin na gawing prayoridad ang kalusugan, kaligtasan, at mabuting pamumuno sa Lungsod ng Taguig, binuo ang sistemang ito upang masigurado ang patuloy na paghatid ng serbisyo ng lokal na pamahalaan alinsunod sa maingat na mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19.)

We desire the safety of every citizen. (Hangad namin ang kaligtasan ng bawat mamamayan.)

If you wish to visit or schedule an appointment with any of our offices, please follow the next steps accordingly. (Kung nais pumunta o magkaroon ng transaksyon sa aming tanggapan, maaari lamang na sundin ang mga sumusunod na hakbang para sa iyong appointment.)